COVID-19 poradnik dla żeglarzy

Poradnik COVID-19 dla żeglarzy

Znajdujemy się obecnie w IV etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. – AKTUALIZACJA 31.07.2020

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, pomieszczeniach zamkniętych takich jak biuro przystani, hangar, warsztat szkutniczy, ale także w przestrzeni otwartej np. na pomoście czy kei, gdy nie jesteśmy w stanie zachować dystansu 2 metrów.

Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi osobami.

Obecne dane epidemiczne wykazują znaczny wzrost zachorowań, co jest związane ze wzmożonym, wakacyjnym ruchem turystycznym.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym pomoście – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

TUTAJ NALEŻY ZASŁANIAĆ USTA I NOS!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • bosmanat,
 • sklep,
 • Tawerna na przystani, ale tylko dopóki nie zajmiemy miejsca siedzącego przy stoliku
 • Pomieszczenia biurowe i administracyjne na przystani

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W restauracji tawernie lub barze – gdy zajmiemy miejsce przy stole.

OBOWIĄZUJĄCE OGRANICZENIA I NAKAZY

Mimo wprowadzenia kolejnego procesu odmrażania przestrzeni publicznej, należy mieć na uwadze istniejące ograniczenia i nakazy. W przypadku nakazu – zwłaszcza dotyczące zasłaniania ust i nosa – nie stanowią one wyłącznie zalecenia a obowiązek. Biorąc pod uwagę masowe nieprzestrzeganie ww. nakazu należy pamiętać, iż w przypadku jego nieprzestrzegania musimy liczyć się z ryzykiem otrzymania mandatu nałożonego przez Policję na podstawie art. 54 kodeksu wykroczeń w wysokości do 500 złotych.
Warto jednak pamiętać, że jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Można więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży, parkingu, czy przystani bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Zgodnie z obowiązującym od 19 czerwca 2020r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 1066) do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników:
a) na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) – z udziałem publiczności, i zostało udostępnione co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi lub w obiektach sportowych halowych – bez udziału publiczności;
c) działalność rozrywkowa i rekreacyjna, z zastrzeżeniem ust. 15, odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1; (zapis §6 ust. 10 pkt. 2 rozporządzenia).

A zatem z dniem 19 czerwca 2020r. Przywrócono możliwość uprawiania żeglarstwa nie tylko z ograniczeniem do rekreacji, ale także na zasadach współzawodnictwa sportowego. Zajęcia lub wydarzenia sportowe obejmujące korzystanie z infrastruktury do sportów wodnych nie podlegają ograniczeniom co do maksymalnej ilości osób. Należy mieć jednak nadal na uwadze obowiązek zachowania dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami wydarzenia, a w braku możliwości jego zachowania – nakaz zakrywania nosa i ust.

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.

W przypadkach i na obiektach, o których mowa:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Na terenie obiektów, w obrębie których odbywają się wydarzenia sportowe, z udziałem publiczności, widz jest obowiązany:
1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia (Dz.U. 2020, poz. 1066), do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
2) zachować 2 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

DOPUSZCZALNOŚĆ ŻEGLUGI I FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW SZKUTNICZYCH

Żeglarstwo jest jedną z dyscyplin której uprawianie, związane z przebywaniem na otwartej przestrzeni, można uznać za jedną z najbezpieczniejszych. Wynika to z odległości jaka jest zachowywana ze względu na bezpieczeństwo żeglugi pomiędzy jednostkami. Istotne jest jednak aby uprawiając żeglugę i przebywając na pokładzie z innymi osobami, które nie są członkami najbliższej rodziny, domownikami, upewnić się że żadna z osób nie znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na objawy, bądź kontakt bezpośredni z osobą chorą. W przypadku braku absolutnej pewności pomocne może okazać się wykonanie testów w punktach drive-thru, znajdujących się w wielu miejscach dostępnych. W Szczecinie najbliższym punktem wykonującym testy jest miejski parking zlokalizowany przy punkcie przesiadkowym na Basenie Górniczym.
Funkcjonowanie warsztatów szkutniczych czy innych punktów usługowych realizujących prace renowacyjne czy naprawcze nie jest wyłączone. Korzystanie z nich nie podlega żadnym innym obostrzeniom poza obecnie obowiązującymi i dotyczącymi sklepów. Także w tych punktach obowiązuje zasada zachowania dystansu, korzystania z osłon ust i nosa w przestrzeni zamkniętej. Przy wejściu do takiego punktu powinniśmy mieć możliwość skorzystania ze środka dezynfekcyjnego. Jeśli nie ma takiej możliwości – korzystajmy z jednorazowych rękawiczek.

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE NA PRZYSTANI – KTO MA OBOWIĄZEK DO ICH ZAPEWNIENIA

Marina jest miejsce zarządzane przez właściciela, zarządcę konkretnego terenu – gospodarza. Nie ulega wątpliwości, że podmiotem zobowiązanym do wprowadzenia procedur i zapewnienia środków bezpieczeństwa jest Gospodarz Mariny. Obowiązki te można porównać analogicznie do obowiązków hotelarzy.

 • Odpowiednio:
  Umieszczenie na terenie Mariny w budynkach administracji, biura dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, przy wejściu do punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 • Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie przystani.
  Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach dostępnych dla gości.
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa w pomieszczeniu administracyjnym Mariny.
 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego w pomieszczeniu administracyjnym Mariny (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 • Funkcjonowanie tawerny czy restauracji zgodnie z zasadami wskazanymi przez podmiot prowadzący działalność.
 • Dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom (np. rower, kajak, kapok itp.) po każdym użyciu.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Zarządca Mariny ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu/ pracowników Mariny
 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów obiektu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;
 • Rekomenduje się wprowadzenie dla gości – odwiedzających Marinę – obowiązek wypełniania karty lokalizacyjnej w celu powiadomienia gościa na wypadek wystąpienia przypadku zachorowania u osoby przebywającej na terenie przystani
 • Wskazane wytyczne nie zwalniają gości odwiedzających Marinę z obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa, ani z posiadania indywidualnych środków ochrony takich jak maski, przyłbice, chusty zasłaniające nos i usta, a także rękawiczek jednorazowych. Rekomenduje się także zachowanie zdrowego rozsądku a także odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa epidemiologicznego własnego i innych.
 • W tym przypadku więcej oznacza lepiej 🙂

ŻEGLOWANIE NA OBSZARZE ZACHODNIOPOMORSKIEGO, POMORZA PRZEDNIEGO I MEKLEMBURGII (MV/DE)

Przekroczenie granicy z Polski do Niemiec drogą wodną nie podlega ograniczeniom.

Należy korzystać z otwartych przejść granicznych.
Władze niemieckie zalecają jednak, żeby odbywać tylko niezbędne podróże.
Zalecamy śledzenie informacji na stronach polskich placówek dyplomatycznych

Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń różnią się w zależności od kraju związkowego.

 • W Meklemburgii – Pomorzu Przednim nadal obowiązują ograniczenia dot. ruchu turystycznego: nie zezwala się na jednodniowe wycieczki na teren landu. W przypadku wjazdu turystycznego na teren Meklemburgii – Pomorza Przedniego należy posiadać np. potwierdzenie noclegu. A zatem nie jest możliwe udanie się na jednodniową wycieczkę turystyczną jednym z sąsiadujących z Zachodniopomorskim akwenów.
 • Złamanie zakazu wjazdu może wiązać się z karą w wysokości 150-2.000EURO
 • Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusana terenie kraju. Wraz z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Niemczech następuje stopniowa likwidacja wprowadzonych obostrzeń.
 • Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Wraz z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Niemczech następuje stopniowa likwidacja wprowadzonych obostrzeń.

Na terenie Niemiec obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
Wraz ze stopniowym znoszeniem niektórych ograniczeń w życiu publicznym, wszystkie kraje związkowe wprowadziły obowiązek zakrywania ust i nosa w komunikacji publicznej oraz podczas robienia zakupów. Nakaz obowiązuje:

 • od 20.04.2020 r.: w Saksonii;
 • od 23.04.2020 r.: w Saksonii-Anhalt;
 • od 24.04.2020 r.: w Turyngii;
 • od 27.04.2020 r.: w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Berlinie, Brandenburgii, Bremie, Dolnej Saksonii, Hamburgu, Hesji, Kraju Saary, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Nadrenii-Palatynacie, Nadrenii Północnej-Westfalii;
 • od 29.04.2020 r.: w Szlezwiku-Holsztynie.

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na terenie Niemiec, wg stanowiska rządowego (BR) z dnia 27 lipca 2020r., władze niemieckie zamierzają wprowadzić obowiązek testowania wszystkich podróżnych – na razie przemieszczających się droga lotniczą i kolejową – oraz obowiązek kwarantanny dla osób jakie wjeżdżają do Niemiec z obszarów o podwyższonym ryzyku. Zadanie wyrywkowego kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje jednak w gestii niemieckiej policji.

Władze niemieckie rezerwują sobie prawo do powrotu do systematycznych kontroli granicznych, gdy w regionach przygranicznych znacząco wzrośnie liczba zachorowań z czym mamy obecnie do czynienia.

WAŻNE!

 • Katalog ważnych powodów, które w takim przypadku pozwalają wjechać do Niemiec, jest otwarty. Należą do nich m.in.wykonywanie pracy, powrót do stałego miejsca zamieszkania, niezbędny zabieg lekarski, opieka nad członkami rodziny, odwiedziny rodziny, odwiedziny partnera, udział w uroczystościach rodzinnych, pobieranie nauki. Zabroniony jest wjazd do Niemiec w celach turystycznych lub zrobienia zakupów. Również odwiedziny znajomych mogą nie być uznane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec.
 • W przypadku kontroli należy być w stanie podać powód wjazdu do Niemiec i go udokumentować. To do funkcjonariusza policji należy ostateczna ocena, czy wjazd na terytorium Niemiec jest uzasadniony.

SOCIAL MEDIA

Regaty Jesienne: żeglarze ruszają po „Błękitną Wstęgę”

W najbliższa sobotę w Szczecinie w ramach 72. Międzynarodowych Regat Jesiennych żeglarze wystartują w Wyścigu o Błękitną Wstęgę Jeziora Dąbie. Rywalizacja w Regatach o Błękitną Wstęgę rozegra się na jeziorze Dąbie w sobotę 26.września – start godz. 10:00. Zgłoszenia...

Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim

"Brysna" i "Śmięcka" to nazwy wybrane przez internautów dla dwóch nowych wysp usypanych na Zalewie Szczecińskim. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. "Brysna" to połączenie nazw "bryza" i "sny". Z kolei "Śmięcka" nawiązuje do...

Ile Bursztynowych Kotwic dla zachodniopomorskich marin?

Trwa audyt marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w ramach systemu certyfikacji portów jachtowych „Bursztynowe Kotwice”. To druga edycja zapoczątkowanego w 2015 roku programu certyfikacji. Przypomnijmy, Związek Portów i Przystani Jachtowych przy współpracy z...

Już jest – nowe wydanie Locji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego!

Długo wyczekiwane i niezwykle popularne wśród żeglarzy wydawnictwo trafia własnie do marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Kilka tysięcy egzemplarzy świeżo zaktualizowanej Locji Zachodniopomorskiego Szalu Żeglarskiego jest już dostępne dla żeglarzy....

Zgłoś kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Na osoby, które zgłoszą swoich kandydatów czekają nagrody.  Zgłaszający mogą wygrać półtoragodzinny rejs motorówką lub kurs motorowodny. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do...

Wesołych Świąt!

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku 2021 życzy wszystkim żeglarzom i przyjaciołom zespół Związku Portów i Przystani Jachtowych - LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego!

Bon turystyczny popularny w naszym regionie

Na Pomorzu Zachodnim płatności bonem turystycznym przekroczyły 42 mln złotych. To drugi wynik w kraju po województwie pomorskim, gdzie podmioty turystyczne za pośrednictwem bonu otrzymały ponad 48 mln złotych. W całej Polsce kwota tych transakcji wyniosła przeszło 236...

O bezpiecznych marinach na polsko-norweskim forum

Zabezpieczenie portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz obiektów partnerskich przed skutkami rozpowszechniania się pandemii było jednym z tematów prezentacji dla partnerów inwestycyjnych z Polski i Norwegii. Prezentację...

Charakterystyczny most do remontu

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce żeglarze łatwiej dostaną się do Wolina. Modernizację przejdzie bowiem mechanizm otwierania mostu obrotowego. - Most obrotowy jest unikatem na skalę Europy, a mechanizm pamięta już lata 60. Rzeczywiście czasem dochodzi do takich...

Telefony alarmowe

Pin It on Pinterest